Skip to main contentSkip to footer content

Non Discrimination Statement

​Non Discrimination Statement

San José City College provides equal access and opportunity and does not discriminate on the basis of ethnic group identification, race, color, language, accent, immigration status, ancestry, national origin, age, sex, religion, sexual orientation, gender identity, marital status, medical condition, veteran status and physical or mental disability. We are committed to providing an inclusive and welcoming environment for all students, staff, faculty and members of our local community.

 

Declaración de Prohibición Discriminatoria

San José City College ofrece la oportunidad y el acceso equitativo y no discrimina basados en identificación étnica, raza, color de piel, idioma, acento, estatus migratorio, ascendencia, nacionalidad, edad, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, estado civil, condición médica, estado militar, incapacidad física o mental. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente inclusivo y acogedor para todo el personal, estudiantes, Facultad y miembros de nuestra comunidad local.

 

Tuyên Bố Không Kỳ Thị

Trường San José City College cung cấp tiếp cận bình đẳng và cơ hội và không phân biệt đối xử trên cơ sở xác định nhóm dân tộc, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, giọng nói, tình trạng di trú, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, giới tính, tình trạng hôn nhân , điều kiện y tế, tình trạng cựu chiến binh và người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường khuyến khích và chào đón tất cả các sinh viên, giảng viên, nhân viên, và các thành viên của cộng đồng địa phương của chúng tôi.